Spring naar inhoud

Beleidsplan

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2017-2018 Loopgroep Zaanstreek

  1. Historie

De vereniging Loopgroep Zaanstreek is opgericht op 18 augustus 2017, ingeschreven op 11 september 2017 als loopgroep bij de Atletiekunie en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 69707162.

De Loopgroep is opgericht door 3 zeer ervaren hardlooptrainers die door de Atletiekunie zijn opgeleid en over een trainerslicentie beschikken. Zij hebben elk de ervaring van decennia hardlopen.

Wij zijn een nog zeer jonge loopgroep en proberen met dit beleidsplan invulling te geven aan de ideeën die zowel bij het bestuur als bij de leden leven. Het is een eerste aanzet en zal naar aanleiding van de wensen en verlangens van de leden een dynamisch plan zijn.

 

  1. Doel

Slechts een klein percentage hardlopers loopt in verenigingsverband. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat hardlopers de vrijheid om zelf te kiezen wanneer men gaat hardlopen, erg plezierig vindt. Aan de andere kant willen zij ook veiligheid, sociale binding en technische adviezen.

Als loopgroep willen wij de hardlopers, die nog niet in verenigingsverband lopen, de mogelijkheid bieden om in een gelijkgestemde groep, sociaal en op een veilige manier, hard te lopen. Dat alles onder leiding van zeer ervaren en deskundige trainers, die elke loper de juiste looptechnische adviezen geeft.

 

  1. Run2befitt

 

Gezondheid en gezelligheid spelen een belangrijke rol in de manier van werken binnen de loopgroep. Op een verantwoorde manier hardlopen draagt bij aan een gezonde levenswijze. Wij zorgen ervoor dat in een gezellige omgeving ieder op zijn eigen niveau kan presteren. Wij richten ons met name op het recreatieve aspect van het hardlopen. Wij willen een loopgroep zijn waar naast het sportieve element ook het sociale element een belangrijke rol speelt.

Naast het hardlopen is, zoals hierboven al is vermeld, een gezellige omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt van groot belang. Daarom wordt er jaarlijks een ledendag met speciale activiteiten georganiseerd.

 

  1. Bestuur

De Loopgroep Zaanstreek is een vereniging.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De penningmeester beheert tevens de ledenadministratie.

 

  1. Communicatie

Wij beheren de website www.loopgroepzaanstreek.nl. en de facebookpagina “Loopgroep Zaanstreek”. De website is dynamisch en wordt regelmatig bijgewerkt. Hiervoor is een webmaster binnen de loopgroep aanwezig.

De communicatie naar de leden en overige belangstellenden zal deels via de website gaan. Zaken die alleen leden aangaan komt op de afgeschermde pagina “voor leden” te staan. Uitnodigingen en alle bijbehorende stukken voor vergaderingen en dergelijke zullen via de email gaan.

Berichten op facebook die ongepast zijn of kwetsend naar leden of derden zullen worden geweerd of verwijderd. Hierbij zal tevens een duidelijk signaal worden afgegeven naar degene die zo’n bericht heeft geplaatst middels een persoonlijk bericht.

  1. Leden

Omdat wij ons richten op de recreatieve loopsport en als loopgroep bij de Atletiekunie zijn aangesloten kunnen wij voor onze leden geen wedstrijdlicentie aanvragen.

Door de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de leden verwachten wij de komende jaren een gestage groei door te kunnen maken. Onze ambitie is om binnen één jaar 100 leden te hebben.

Nieuwe leden ontvangen een intakeformulier waarop zij hun loopervaring en het al dan niet aanwezig zijn van lichamelijke ongemakken kunnen aangeven. Dit formulier zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en is bedoeld om de trainer de gelegenheid te geven om tijdens de trainingen rekening te houden met de desbetreffende loper.

 

  1. Clinics

 

Loopgroep Zaanstreek ondersteunt van harte de wens van de overheid, medici en de Atletiekunie om meer mensen in beweging te krijgen.

Om hier uitvoering aan te geven zal jaarlijks een beginnersclinic worden gegeven. Hier worden mensen die nog niet eerder hebben hardgelopen onder deskundige leiding van gediplomeerde hardlooptrainers voorbereid om in 10 weken 5 kilometer te kunnen hardlopen. Tijdens deze training wordt o.a. de theorie van het hardlopen, blessurepreventie en technische adviezen gegeven. De bedoeling is om de clinic samen met buurthuis de Pelikaan te organiseren zodat er voor het buurthuis, Loopgroep Zaanstreek en de lopers een win-win-win situatie ontstaat. Voor deze 10 weken clinic zal een prijs van € 50,– gelden.

Naast deze beginnersclinic zal periodiek op een zondag voor belangstellenden tegen een prijs van slechts € 2,– een rondje vanuit Krommenie door de Zaanstreek worden gelopen. Dit doen wij onder het motto “ontdek de Zaanstreek te voet”.

Verder willen wij nagaan in hoeverre er belangstelling is om deel te nemen aan running bootcamps. Als die belangstelling er is dan willen wij dit periodiek organiseren voor iedereen die daaraan deel wil nemen. De prijs voor deze running bootcamp zal € 5,– bedragen.

Met de beginnersclinic, de ontdekkingsreis te voet langs de mooiste plekjes van de Zaanstreek en de running bootcamps hopen wij die mensen later als lid binnen de Loopgroep te kunnen verwelkomen.

 

  1. Contributie

De contributie is vastgesteld op € 120,– per jaar. De betaling aan de loopgroep kan per kwartaal, half jaar of jaar plaatsvinden. Potentiële leden mogen een maand gratis mee trainen. Voor leden die bedanken geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Als deze leden vooruit hebben betaald, wordt de resterende contributie terugbetaald.

Leden die de loopgroep verlaten wordt de reden van vertrek gevraagd om een beeld te krijgen waarom men stopt.

De loopgroep heeft geen winstoogmerk en zal proberen de contributie zo laag als mogelijk te houden.

 

  1. Trainers

De loopgroep wil op verschillende niveaus passende trainingen aanbieden met daartoe gekwalificeerde trainers. Werving en opleiding van trainers is daarom noodzakelijk.

Als meer trainers gewenst zijn in verband met een toenemend ledental dan zullen leden met mogelijk talent voor het trainerschap persoonlijk worden benaderd. Hen wordt dan een opleiding aangeboden. Trainers van niveau 3 zullen een opleiding van de Atletiekunie of een opleiding die door de Atletiekunie is goed gekeurd moeten volgen, waarbij de loopgroep de praktijkbegeleider zal leveren. De cursus voor assistent-trainer van niveau 2 kan door ons zelf worden gegeven waarna de cursist een certificaat van de Atletiekunie ontvangt.

Alle trainers en assistent-trainers worden in staat gesteld om de Looptrainersdag van de Atletiekunie te bezoeken. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een bijscholingscursus.

Alle trainers en assistent-trainers hebben een reanimatiecursus gevolgd welke jaarlijks wordt bij gehouden.

 

  1. Trainingen

De trainingen vinden plaats op de dinsdag-, donderdagavond en zaterdagochtend.

Op dinsdagavond zullen voornamelijk op de weg wat langere afstanden worden gelopen. Dit zijn zeer gevarieerde trainingen waarbij regelmatig gebruik zal worden gemaakt van versnellingen. Op donderdagavond zal aandacht worden besteed aan de looptechniek en wordt er vooral aan intervaltraining gedaan.

Op zaterdagochtend proberen wij zowel beginnende lopers als de gevorderde lopers een leuke loopervaring te bieden. De beginnende lopers kunnen afstanden van 3 en 6 km lopen. De bedoeling is om deze lopers te laten doorgroeien in zowel afstand als tempo. Als het duurvermogen redelijk is kan de snelheid worden uitgebouwd door intervaltraining. De gevorderde lopers kunnen 9 of 12 km lopen. Naast het vergroten van het duurvermogen kan ook hier gekozen worden voor gerichte intervaltraining. Tevens bestaat de mogelijkheid om extra lange afstanden te lopen als bijvoorbeeld voor een (halve) marathon wordt getraind.

 

Afhankelijk van het aantal leden en de mogelijkheden van de lopers zal ervoor worden gekozen om met tempogroepen te gaan werken. De groepen bestaan uit maximaal 15 lopers en worden begeleid door een gediplomeerd trainer en assistent-trainer.

Als er voldoende leden zijn die prestatief willen lopen dan zal een prestatiegroep worden ingericht. Deze groep moet in staat zijn om tempo’s boven de 12 km of meer per uur te lopen. De maximale te lopen afstand bedraagt 16 km.

Verder zal er een recreatieve groep 1 zijn waarbij het tempo op 10 tot 11 km/uur ligt. Bij voldoende lopers wordt deze groep gespitst in 2 tempogroepen van 10 en 11 km/uur. De maximaal te lopen afstand bedraagt 16 km.

Daarnaast komt er een recreatieve groep 2 die tempo’s van 8 tot 10 km/uur kunnen lopen. Ook hier zal bij een voldoende aantal lopers de groep in 2 tempogroepen kunnen worden gesplitst van 8 en 9 km/uur. De maximaal te lopen afstand bedraagt ook hier 16 km.

Bij alle routes die wij lopen wordt rekening gehouden met het aanpassen van de te lopen afstanden aan de mogelijkheden van de lopers. De meeste routes zijn dan ook eenvoudig in te korten of te verlengen. Dit wordt voorafgaand aan de training tevens gemeld aan de lopersgroep.

Als er voldoende leden instromen uit de beginnersclinic dan zullen deze lopers nog niet in staat zijn om grote afstanden te lopen. Deze lopers zullen in een eigen beginnersgroep in eerste instantie maximaal 5 km lopen waarbij geprobeerd wordt om op termijn hen te laten integreren in de andere tempogroepen. Jaarlijks wordt aan de hand van het ledental en de beschikbaarheid van de trainers bekeken of er gestart kan worden met een nieuwe beginnersgroep.

Hoewel het bovenstaande enigszins strikt eruit ziet willen wij toch voor het volgende kiezen.

De leden moeten zelf kunnen kiezen in welke groep ze lopen. Het is een taak voor de trainers om lopers een groep te adviseren die bij hun mogelijkheden past, maar dit niet te verplichten.

De groepen blijven zo redelijk constant met wat natuurlijke verschuivingen. Binnen een loopgroep zullen de lopers qua niveau verschillen. Dit past prima binnen het doel van de Loopgroep. Men houdt altijd rekening met elkaar.

Voor lopers die na een blessure weer gaan starten, bestaat de mogelijkheid om mee te lopen met de beginnersgroep of met een recreatieve groep. Zij kunnen dan ook als hulptrainer worden ingezet en met hun praktijkervaring de beginnende lopers informeren over de loopsport. Mocht er een jaar geen beginnersgroep starten dan wordt in overleg met de trainers gekeken hoe we de herintreders op een andere manier kunnen laten instromen.

Het beleidsplan is ter goedkeuring aan de leden voorgelegd en aangenomen in de Algemene ledenvergadering van 15 november 2017.