Spring naar inhoud

Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2020 Loopgroep Zaanstreek

1. Historie

De vereniging Loopgroep Zaanstreek is opgericht op 18 augustus 2017, ingeschreven op 11 september 2017 als loopgroep bij de Atletiekunie en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 69707162.

De Loopgroep is opgericht door 3 zeer ervaren hardlooptrainers die door de Atletiekunie zijn opgeleid en over een trainerslicentie beschikken. Zij hebben elk de ervaring van decennia hardlopen.

Wij zijn een nog zeer jonge loopgroep en proberen met dit beleidsplan invulling te geven aan de ideeën die zowel bij het bestuur als bij de leden leven. Het is een eerste aanzet en zal naar aanleiding van de wensen en verlangens van de leden een dynamisch plan zijn.

2. Doel

Slechts een klein percentage hardlopers loopt in verenigingsverband. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat hardlopers de vrijheid om zelf te kiezen wanneer men gaat hardlopen, erg plezierig vindt. Aan de andere kant willen zij ook veiligheid, sociale binding en technische adviezen.

Als loopgroep willen wij de hardlopers, die nog niet in verenigingsverband lopen, de mogelijkheid bieden om in een gelijkgestemde groep, sociaal en op een veilige manier, hard te lopen. Dat alles onder leiding van zeer ervaren en deskundige trainers, die elke loper de juiste looptechnische adviezen geeft.

3. Run2befitt

Gezondheid en gezelligheid spelen een belangrijke rol in de manier van werken binnen de loopgroep. Op een verantwoorde manier hardlopen draagt bij aan een gezonde levenswijze. Wij zorgen ervoor dat in een gezellige omgeving ieder op zijn eigen niveau kan presteren. Wij richten ons met name op het recreatieve aspect van het hardlopen. Wij willen een loopgroep zijn waar naast het sportieve element ook het sociale element een belangrijke rol speelt.

Naast het hardlopen is, zoals hierboven al is vermeld, een gezellige omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt van groot belang. Daarom wordt er jaarlijks een ledendag met speciale activiteiten georganiseerd.

4. Bestuur

De Loopgroep Zaanstreek is een vereniging.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De penningmeester beheert tevens de ledenadministratie.

5. Communicatie Wij beheren de website www.loopgroepzaanstreek.nl. De website is dynamisch en wordt regelmatig bijgewerkt. Hiervoor is een webmaster binnen de loopgroep aanwezig.

De communicatie naar de leden en overige belangstellenden zal deels via de website gaan. Zaken die alleen leden aangaan komt op de afgeschermde pagina “voor leden” te staan. Uitnodigingen en alle bijbehorende stukken voor vergaderingen en dergelijke zullen via de email gaan.

6. Leden

Omdat wij ons richten op de recreatieve loopsport en als loopgroep bij de Atletiekunie zijn aangesloten kunnen wij voor onze leden geen wedstrijdlicentie aanvragen.

Door de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de leden verwachten wij de komende jaren een gestage groei door te kunnen maken. Onze ambitie is om eind 2019 80 leden te hebben.

Nieuwe leden ontvangen een intakeformulier waarop zij hun loopervaring en het al dan niet aanwezig zijn van lichamelijke ongemakken kunnen aangeven. Dit formulier zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en is bedoeld om de trainer de gelegenheid te geven om tijdens de trainingen rekening te houden met de desbetreffende loper.

7. Clinics

Loopgroep Zaanstreek ondersteunt van harte de wens van de overheid, medici en de Atletiekunie om meer mensen in beweging te krijgen.

Periodiek zal op een zondag voor belangstellenden tegen een prijs van slechts €2,– een rondje vanuit Krommenie door de Zaanstreek worden gelopen. Dit doen wij onder het motto “ontdek de Zaanstreek te voet”.

Verder willen wij nagaan in hoeverre er belangstelling is om deel te nemen aan running bootcamps. Als die belangstelling er is dan willen wij dit periodiek organiseren voor iedereen die daaraan deel wil nemen. De prijs voor deze running bootcamp zal € 5,– bedragen.

Met de beginnersclinic, de ontdekkingsreis te voet langs de mooiste plekjes van de Zaanstreek en de running bootcamps hopen wij die mensen later als lid binnen de Loopgroep te kunnen verwelkomen.

8. Contributie

De contributie is vastgesteld op € 120,– per jaar. De betaling aan de loopgroep kan per kwartaal, half jaar of jaar plaatsvinden. Potentiële leden mogen een maand gratis mee trainen. Voor leden die bedanken geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Als deze leden vooruit hebben betaald, wordt de resterende contributie terug betaald.

Leden die de loopgroep verlaten wordt de reden van vertrek gevraagd om een beeld te krijgen waarom men stopt.

De loopgroep heeft geen winstoogmerk en zal proberen de contributie zo laag als mogelijk te houden.

9. Trainers

De loopgroep wil op verschillende niveaus passende trainingen aanbieden met daartoe gekwalificeerde trainers. Werving en opleiding van trainers is daarom noodzakelijk.

Als meer trainers gewenst zijn in verband met een toenemend ledental dan zullen leden met mogelijk talent voor het trainerschap persoonlijk worden benaderd. Hen wordt dan een opleiding aangeboden. Trainers van niveau 3 zullen een opleiding van de Atletiekunie of een opleiding die door de Atletiekunie is goed gekeurd moeten volgen, waarbij de loopgroep de praktijkbegeleider zal leveren. De cursus voor assistent-trainer van niveau 2 kan door ons zelf worden gegeven waarna de cursist een certificaat van de Atletiekunie ontvangt.

Alle trainers en assistent-trainers worden in staat gesteld om de Looptrainersdag van de Atletiekunie te bezoeken. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een bijscholingscursus.

Alle trainers en assistent-trainers hebben een reanimatiecursus gevolgd welke jaarlijks wordt bij gehouden.

10. Trainingen

De trainingen vinden plaats op de dinsdag- en donderdagavond. Als er een wens vanuit de lopers leeft om ook op zaterdag- of zondagochtend te lopen kan hierin worden voorzien.

Op dinsdagavond zullen voornamelijk op de weg wat langere afstanden worden gelopen. Dit zijn zeer gevarieerde trainingen waarbij regelmatig gebruik zal worden gemaakt van

versnellingen. Op donderdagavond zal aandacht worden besteed aan de looptechniek en wordt er vooral aan intervaltraining gedaan.

Afhankelijk van het aantal leden en de mogelijkheden van de lopers zal er voor worden gekozen om met tempogroepen te gaan werken. De groepen bestaan uit maximaal 15 lopers en worden begeleid door een gediplomeerd trainer en assistent-trainer.

Als er voldoende leden zijn die prestatief willen lopen dan zal een prestatiegroep worden ingericht. Deze groep moet in staat zijn om tempo’s boven de 12 km of meer per uur te lopen. De maximale te lopen afstand bedraagt 16 km.

Verder zal er een recreatieve groep 1 zijn waarbij het tempo op 10 tot 11 km/uur ligt. Bij voldoende lopers wordt deze groep gespitst in 2 tempogroepen van 10 en 11 km/uur. De maximaal te lopen afstand bedraagt 16 km.

Daarnaast komt er een recreatieve groep 2 die tempo’s van 8 tot 10 km/uur kunnen lopen. Ook hier zal bij een voldoende aantal lopers de groep in 2 tempogroepen kunnen worden gesplitst van 8 en 9 km/uur. De maximaal te lopen afstand bedraagt ook hier 16 km.

Bij alle routes die wij lopen wordt rekening gehouden met het aanpassen van de te lopen afstanden aan de mogelijkheden van de lopers. De meeste routes zijn dan ook eenvoudig in te korten of te verlengen. Dit wordt voorafgaand aan de training tevens gemeld aan de lopersgroep.

Hoewel het bovenstaande enigszins strikt er uit ziet willen wij toch voor het volgende kiezen.

De leden moeten zelf kunnen kiezen in welke groep ze lopen. Het is een taak voor de trainers om lopers een groep te adviseren die bij hun mogelijkheden past, maar dit niet te verplichten.

De groepen blijven zo redelijk constant met wat natuurlijke verschuivingen. Binnen een loopgroep zullen de lopers qua niveau verschillen. Dit past prima binnen het doel van de Loopgroep. Men houdt altijd rekening met elkaar.

Voor lopers die na een blessure weer gaan starten, bestaat de mogelijkheid om mee te lopen met een recreatieve groep. Zij kunnen dan ook als hulptrainer worden ingezet en met hun praktijkervaring de beginnende lopers informeren over de loopsport. Mocht er een jaar geen beginnersgroep starten dan wordt in overleg met de trainers gekeken hoe we de herintreders op een andere manier kunnen laten instromen.

Het beleidsplan is ter goedkeuring aan de leden voorgelegd in de Algemene ledenvergadering van 20 februari 2019 en door hun akkoord bevonden.