Spring naar inhoud

Statuten

 

 

 

 

Statuten Loopgroep Zaanstreek

 

Begrippen

Artikel 1

In deze statuten worden de volgende begrippen gehanteerd:

– .. Vereniging: Loopgroep Zaanstreek;

-… Algemene Vergadering: de algemene ledenvergadering van de Vereniging;

-… Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;

– .. Atletiekunie: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie;

– .. Leden: de leden van de Vereniging die voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld in artikel 4 van de statuten;

– .. Schriftelijk: bij brief of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht, waaronder begrepen social media, mits aan de secretaris het communicatiemiddel (het adres/account) kenbaar is gemaakt indien dit persoonlijk is;

-… Interne media: de gebruikelijke voor alle leden toegankelijke communicatiekanalen waarmee binnen de Vereniging door organen van de Vereniging wordt gecommuniceerd met de leden en vice versa en waarmee de leden onderling kunnen communiceren, zoals een clubblad, een website of een mobiele applicatie.

 

Naam, zetel en oprichtingsdatum

Artikel 2

 1. De Vereniging is genaamd Loopgroep Zaanstreek.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad.
 3. De vereniging is opgericht op 18-8-2017, per 11-09-2017 aangesloten bij de Atletiekunie met nummer B0003005.
 4. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK nr. 69707162.

 

Doel

Artikel 3

 1. De Vereniging heeft ten doel meer mensen op een laagdrempelige wijze te laten bewegen door het beoefenen van de loopsport.
 2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door lid te zijn van de Atletiekunie en binnen het verband van de Atletiekunie het faciliteren en organiseren van en het laten deelnemen aan trainingen, wedstrijden, evenementen, opleidingen en andere activiteiten.
 3. De Vereniging heeft geen winstoogmerk. De intentie is om de contributie zo laag mogelijk te houden

 

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. Leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn vanaf 16 jaar

2a.  Het Bestuur is verplicht voor elk lid onmiddellijk het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te vragen.

 1. Leden van de Atletiekunie zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen, beide in het kader van de sportbeoefening.
 2. Indien de verhouding van het aantal trainers en leden zodanig is dat een verantwoorde training en een goede veiligheid niet meer is gewaarborgd, kan het Bestuur een tijdelijke ledenstop instellen.
 3. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk emailadres van de leden zijn opgenomen.

 

Geldmiddelen en contributie

Artikel 5

 1. De geldmiddelen van de Vereniging kunnen bestaan uit:
 2. Contributies van de leden;
 3. Subsidies;
 4. Sponsorgelden;
 5. Erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen/giften
 6. Andere inkomsten.
 7. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Vergadering jaarlijks wordt vastgesteld op basis van de begroting. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, waarvoor verschillende bijdragen kunnen worden vastgesteld.
 8. Trainers, bestuursleden en vrijwilligers kunnen een vrijwilligersbijdrage krijgen voor verrichtte diensten.
 9. De Vereniging is aan de Atletiekunie de door deze jaarlijks vastgestelde afdracht verschuldigd.
 10. De contributie kan per kwartaal, half jaar of jaar worden voldaan.
 11. Van een nieuw lid vangt de contributie aan per eerste dag van de 2e maand waarin het lid zich heeft aangemeld. Door de afdracht aan de Atletiekunie is het lidmaatschap voor de eerste 3 maanden verplicht. Het lid is naar rato van het aantal resterende kalendermaanden een evenredig geldbedrag aan contributie verschuldigd.
 12. In aanvulling op art. 5 lid 6 kan een lidmaatschap worden aangegaan voor een periode van 6 maanden. Bij een seizoenslidmaatschap vervalt de 1e maand gratis.
 13. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na (herhaalde) schriftelijke aanmaning niet aan de geldelijke verplichtingen is voldaan.

 

Kleding

Artikel 6

 1. Trainers hebben 1x 3 jaar recht op een kledingpakket. De hoeveelheid, merk, kleur e.d. wordt door het Bestuur nader aangegeven.
 2. De vereniging biedt leden de mogelijkheid om kleding, voorzien van naam en/of logo van zowel de vereniging als de sponsoren aan te schaffen tegen een gereduceerde prijs.
 3. Het heeft de voorkeur dat leden bij deelname aan hardloop- en/of wandelwedstrijden de

kleding van de vereniging zichtbaar te dragen.

 

Rechten en verplichtingen

Artikel 7

 1. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten van het Bestuur en van de Algemene Vergadering na te leven.
 2. De leden zijn verplicht zich tegenover elkaar en de Vereniging naar redelijkheid en billijkheid te gedragen.
 3. De Vereniging kan door een besluit van het Bestuur of van de Algemene Vergadering een verplichting aan de leden opleggen.

 

Sancties

Artikel 8

1a.  Als een lid zich niet houdt aan het gestelde in artikel 5 lid 1 en/of 2 kan het Bestuur of de Algemene Vergadering besluiten tot sancties, doch niet eerder dan nadat met het betreffende lid hierover is gesproken met de bedoeling om er samen uit te komen. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een derde.

 1. Een eventueel opgelegde straf wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld.

 

Einde lidmaatschap

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 2. Het overlijden van het lid;
 3.   Schriftelijke opzegging door het lid;
 4.   Schriftelijke opzegging door de Vereniging;

2a.  Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

 1. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
 2. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Voor opzegging van het lidmaatschap door een lid geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Als het lid voor een langere periode heeft betaald dan wordt de resterende contributie aan het lid terug betaald.

 

Trainers

Artikel 10

 1. Trainers en assistent-trainers (hierna te noemen trainers) zijn leden die met een vaste regelmaat en tegen een vergoeding trainingen verzorgen voor de vereniging.
 2. Een trainer dient minimaal een diploma basislooptrainer 3 te hebben en bij voorkeur in het bezit te zijn van een geldige trainerslicentie. Een assistent trainer dient minimaal looptrainer 2 hebben behaald en in het bezit zijn van een geldig certificaat.
 3. Een loopgroep bestaat uit maximaal 15 personen en wordt bij voorkeur begeleid door een trainer en een assistent-trainer.
 4. Trainers mogen op kosten van de loopgroep deelnemen aan de looptrainersdagen van de Atletiekunie. Deelname aan andere trainersbijeenkomsten kunnen door de loopgroep worden vergoed, mits dit vooraf ter goedkeuring is voorgelegd aan het bestuur.
 5. Trainers hebben beperkt stemrecht. De beperking in stemrecht betreft onderwerpen die betrekking hebben op de positie van trainers binnen de vereniging.

 

Bestuur

Artikel 11

 1. Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal leden doch uit ten minste drie meerderjarige personen die door de Algemene Vergadering uit de leden worden benoemd
 2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het Bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. Leden die nevenfuncties hebben die strijdig kunnen zijn met de belangen van de vereniging, kunnen niet in het Bestuur worden gekozen.
 3. Ieder bestuurslid is tegenover de Vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
 4. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen van de Algemene Vergadering. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap of door bedanken.

 

Bestuursbevoegdheid 

Artikel 12

 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het Bestuur kan commissies benoemen die onder de bevoegdheid van het Bestuur bepaalde taken uitvoert.
 4. Het Bestuur stelt een beleidsplan op. Dit plan en eventuele wijzigingen op een bestaand plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 13

 1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging.
 2. De Vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende      bestuursleden waarvan er ten minste één de voorzitter, de secretaris of de penningmeester dient te zijn.
 3. Het Bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de Vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het Bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk.
 5. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.

 

Boekjaar, rekening en verantwoording

Artikel 14

 1. Het boekjaar, tevens Verenigingsjaar, loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. Het Bestuur dient een verantwoord financieel beheer te voeren en is daarbij verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen blijkt.

3a.   Het Bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering met ten hoogste vijf maanden – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.

 1. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle Bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een Bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke Bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4a.  De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie voor het lopende boekjaar, bestaande uit 2 leden en één plaatsvervangend lid of reservelid die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.

 1. De leden worden benoemd voor de duur van de periode tot en met de Algemene Vergadering waarin de kascommissie aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen heeft uitgebracht. Zij zijn aansluitend slechts twee maal herbenoembaar.
 2. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, alsmede de           toelichting bij deze stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 4. De Algemene Vergadering kan haar goedkeuring geven aan het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten.
 5. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, benoemt de Algemene Vergadering een andere kascommissie bestaande uit ten minste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de Algemene Vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de Vereniging nodig geacht worden.
 6. Jaarlijks is er minimaal een Algemene Vergadering, waarbij, indien mogelijk de voorjaars- en  najaarsvergadering worden gecombineerd.,:

De Najaarsvergadering, hierin worden door het bestuur voorstellen gedaan met betrekking tot het beleid, de begroting en de contributie.

De Voorjaarsvergadering, hierin wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de activiteiten in het afgelopen jaar, door middel van het secretariële en financiële jaarverslag en de verklaring van de kascommissie.

 1. Het Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 2 en 3, gedurende zeven jaar te bewaren.

 

Besluiten van organen van de Vereniging

Artikel 15

 1. Organen van de Vereniging zijn het Bestuur en de Algemene Vergadering.
 2. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

4     Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de statuten is nietig.

 

Algemene Vergaderingen

Artikel 16

 1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling via de interne media of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda en de bijbehorende stukken.
 2. Het Bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste 10% van het aantal leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
 3. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
 4. vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
 5. jaarverslag van het Bestuur;
 6. verslag van de penningmeester;
 7. verslag van de kascommissie;
 8. vaststelling van de contributies;
 9. vaststelling van de begroting;
 10. benoeming bestuursleden;
 11. benoeming kascommissieleden
 12. benoeming overige commissieleden;
 13. rondvraag.

 

Het leiden en notuleren van Algemene Vergaderingen

Artikel 17

 1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het Bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
 2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden via de interne media of website gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende Algemene Vergadering te worden vastgesteld.

 

Toegang en besluitvorming Algemene Vergadering

Artikel 18

 1. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering.
 2. leder lid heeft in de Algemene Vergadering één stem.
 3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling of per hand opsteken. Bij stemming over personen wordt anoniem schriftelijk gestemd.
 5. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 7. Ongeldige stemmen zijn stemmen die onleesbaar zijn, op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd. Blanco stemmen, ongeldige stemmen of onthouding van stemmen worden niet tot de uitgebrachte stemmen gerekend.
 8. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te stellen.

 

Statutenwijziging

Artikel 19

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien (14) dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, beschikbaar worden gesteld
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste de meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

1a.  Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Vereniging is het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 3 van overeenkomstige toepassing.

 1. De Vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Bij de oproep tot de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de Vereniging te ontbinden.
 3. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de Vereniging als vereffenaars op.
 4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de Algemene Vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.
 5. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de Vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten door de bewaarders worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

 

 

De Statuten zijn vastgesteld in de Bestuursvergadering van 20 september 2017 en bekrachtigd door de Algemene vergadering van 15 november 2017

                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Voorzitter:

R.J. Velt

Handtekening:   

 

Secretaris:

W.N.M. Koning

Handtekening:`   

 

Penningmeester:

P.C.S. Smit

Handtekening: